Senior Home in Baddegama - Sri Lanka

De Lotusbloem symboliseert

goddelijke geboorte en zuiverheid.

BELEIDSPLAN STICHTING SENEHASA

In dit beleidsplan wordt in beknopte vorm het beleid beschreven van de stichting Senehasa voor de komende 4 jaar (2016 - 2020). Vastgesteld op 17 januari 2012 en gewijzigd op 15 april 2016.

 

Inhoudsopgave:

 

• Feiten over de stichting Senehasa

 

• De doelgroep voor het Senior Home

 

• Organisatie

 

• Rob’s Educational Garden

 

• Activiteitenplan

 

 

Feiten over de stichting Senehasa

De doelstelling van de stichting is tweeledig:

  • primair het ondersteunen (financieel en beleidsmatig) van de exploitatie van het Senehasa Senior Home in Baddegama (Zuidwest Sri Lanka)

  • het bijdragen aan de ontwikkeling van de plaatselijke (ouderen)zorg in bredere zin, waarbij het Senior Home als centrum functioneert.

 

Het Senehasa Senior Home is op 10 mei 2010 in gebruik genomen en kent een capaciteit voor 48 bewoners, verdeeld over 4 woningen. In het hoofdgebouw is het management gehuisvest en zijn de centrale diensten (keuken, artsenpost en vergader-

ruimte) ondergebracht.
Het gebouw is gerealiseerd dankzij financiële bijdragen van de stichting Sevagram (zorgorganisatie in Heerlen) en de Vebego Foundation (Voerendaal).


Het beleid van de stichting Senehasa is erop gericht dat het Senior Home in 2020 financieel zelfstandig moet kunnen functioneren. Het zorgcentrum is in oktober 2011 officieel erkend door de Sri Lankaanse overheid, wat de weg geopend heeft voor een (vooralsnog) bescheiden financiële bijdrage van de overheid. De komende jaren zal nog verreweg het belangrijk-ste deel van de financiën in de vorm van sponsorbijdragen en donaties in Nederland bijeen moeten worden gebracht.

 

De doelgroep voor het Senior Home

De mensen die voor verblijf in het Senior Home in aanmerking komen zijn mensen die niet zelfstandig in hun woon- en zorgbehoefte kunnen voorzien. Het zijn veelal oudere mensen die hun kinderen verloren hebben, dakloos zijn en/of verstoten zijn door de familie.

 

(Strategisch) beleid

voor het Senior Home

Bij de ontwikkeling van het plan voor het Senior Home is dankbaar gebruik ge-maakt van de kennis die wij in Nederland hebben opgebouwd in de zorg voor ouderen. Uitgangspunt is mensen een ondersteunende woonomgeving te bieden. Vergelijk dit met het vroegere verzor-gingshuis (ook wel bejaardenoord) genoemd in Nederland, maar wel met de nadrukkelijke kanttekening dat de plaat-selijke cultuur en opvattingen over oude-renzorg prevaleren. Bewust is geen kant en klaar Nederlands model geïmplementeerd. Gekozen is voor een geleidelijke ontwikkeling van het niveau van de zorgverlening, waarbij plaatselijke opvattingen en gewoontes de uitgangspunten vormen en wij vanuit Nederland kennis en ervaring inbrengen.
De mensen wonen in tweepersoonskamers. Met 12 personen vormen ze een leefgemeenschap (groepswoning).
Waar mogelijk worden de bewoners ingezet bij activiteiten in en rondom het zorgcentrum. Op het terrein van het Senior Home is intussen een tuin aangelegd waar bananen, maniok, kruiden en thee geteeld worden. Wat niet nodig is voor eigen gebruik, wordt geruild voor andere voedingsmiddelen. In deze tuin zijn de bewoners zelf actief.
Er wordt bewust gestreefd naar integratie met de directe omgeving. Mensen vanuit het dorp zijn overdag welkom in de gemeenschappe-lijke ruimten en worden bovendien uitgenodigd om de Senehasa leefgemeenschap te onder-steunen. Dit ondersteunen geschiedt gelukkig in toenemende mate in de vorm van het verzorgen van maaltijden voor de bewoners ter gelegenheid van het vieren van heuglijke feiten (dit wordt “Dana” genoemd).
Naarmate het zorgcentrum langer bestaat en bewoners qua leeftijd toenemen, zullen de lichamelijke en geestelijke vermogens achteruitgaan. Hierop zal worden ingespeeld door de feitelijke inrichting van de gebouwen aan te passen en tevens de inventarissen hierop af te stemmen . Samenwerking met andere organisaties in de regio is een ander uitgangspunt van ons beleid, waarbij kennis gedeeld wordt en gebruik gemaakt wordt van elkaars faciliteiten. Daartoe worden zowel contacten gelegd in Sri Lanka zelf als in Nederland tussen organisaties die lokaal actief zijn.
Omdat nogal wat mensen het Senior Home bezoeken (als gast/vrijwilliger) zijn sinds de opening 2 gastenverblijven gerealiseerd, waar gasten tegen betaling kunnen logeren.

 

Het ons voornemen om het Senior Home uit te laten groeien tot een lokaal centrum voor (ouderen) zorg. Eén van de eerste activiteiten “buiten de deur” was het opgezette brillenproject. Wat aanvankelijk begon als het verstrekken van enkele brillen aan bewoners groeide uit tot een belangrijke activiteit die lokaal en regionaal bekendheid begon te krijgen. Senehasa Senior Home be-schikt intussen over oogmetingsapparatuur en in de afgelopen jaren zijn al 4000 brillen verstrekt. De opticien Paul Block was intussen lokaal bekend als de “eyedocter”. Tweemaal per jaar werden oogmetingen verricht en terug in Nederland werden brillen gereed gemaakt. Hierbij werd dankbaar gebruik gemaakt van ingezamelde brillen. In 2015 bezocht opticien Paul Block voor de laatste keer Sri Lanka en heeft aangegeven voorlopig hiermee te stoppen. Uiteraard zijn we hem veel dank verschuldigd voor het goede werk dat hij voor de kansarme ouderen heeft verricht en hopen in de toekomst weer van zijn diensten gebruik te mogen maken.


In Nederland streeft het bestuur er naar een grotere naamsbekendheid voor het project te verwerven en meer mensen te betrekken bij het reilen en zeilen van de stichting. Dit kan door financiële ondersteuning, door het (mede) organiseren van activiteiten hier in Nederland of door het daadwerkelijk bezoeken van het project en daar activiteiten te verrichten. Het beleid is gericht het realiseren van een breed draagvlak en persoonlijke betrokkenheid van mensen.

 

Organisatie

De stichting Senehasa is statutair in Nederland gevestigd (secretariaat in Valkenburg a/d Geul) en kent een bestuur waarin mensen zitting hebben die persoonlijk betrokken zijn bij het project. Het bestuur komt minstens zesmaal per jaar bijeen en is verantwoordelijk voor het werven van fondsen en de daadwerkelijke ondersteuning van het plaatselijke management. Het bestuur werkt nauw samen met de Van der Looij Foundation, die al 25 jaar ter plaatse actief is (onderwijs) en met Porta Mosana, een vmbo-school uit Maastricht, die al jaren een maatschappelijke stage verzorgt in Sri Lanka. Dankbaar wordt gebruik gemaakt van hun diensten en netwerk.
Leden van het bestuur bezoeken minimaal eenmaal per jaar de locatie om zich ter plaatse te informeren en in overleg met het management en medewerkers prioriteiten te stellen.
Waar mogelijk en waar nodig verrichten zij hand- en spandiensten.
Per kwartaal vindt bevoorschotting plaats door storting op een eigen bankrekening (ten name van Senehasa), ten laste waarvan de manager betalingen kan verrichten. Maandelijks worden aan de penningmeester in Nederland rekening en verantwoording afgelegd over de inkomsten en uitgaven.

Het zorgcentrum heeft een parttime manager in dienst waarmee regelmatig contact wordt onderhouden. Het toezicht ter plekke wordt gehouden door een boeddhistische monnik van een van de plaatselijke kloosters. Het zorgcentrum beschikt over eigen personeel. Lokale artsen houden regelmatig spreekuur in het centrum en zijn verantwoordelijk voor de medische zorg.

 

Rob’s Educational Garden
Op het terrein van het Senior Home werd al een bananen-, een thee- en nu ook een kaneelplantage gerealiseerd. Een eerste aanzet om te komen tot zelfsupporting van het Senior Home. In 2013 hebben de eerder genoemde drie organisaties samen een stuk land aangekocht (Rob’s Educational Garden). Volgens plan zal de exploitatie hiervan in de toekomst voor financiële onafhankelijkheid moeten zorgen. Een soort modelboerderij, waar jonge agrariërs het vak kunnen leren en een plek waar naast de inheemse gewassen, fruit en groenten gekweekt gaan worden. In de regio Baddegama leeft 90% van de bevolking van de agrarische sector. In januari 2016 is Rob’s Educational Garden officieel operationeel geworden. Vanaf dit jaar zullen de oogsten gaan toenemen en dientengevolge zullen de maandelijkse sponsorbijdragen vanuit Nederland evenredig worden verminderd en zullen deze bijdragen medio 2020 geheel gaan stoppen. Vanaf dat moment zullen de verantwoordelijken in Sri Lanka zelf voor hun fondsverwerving zorg moeten dragen.

 

Het bestuur bestaat uit:
Voorzitter: Ton Kleinjans
Secretaris: Jo Knubben
Penningmeester: Jan Willems
Leden: Ivo Benders en Miriam Caelen-Jongen
Secretariaat: Spoorlaan 21, 6301 GB Valkenburg LB
Telefoon: 06-55515499
Bankrekening:
Nummer IBAN: NL 68 ABNA 054.41.54.592
Website: www.senehasa.nl

 

Activiteitenplan 2016
Een beknopte omschrijving van de te ondernemen activiteiten in het komende jaar.


1. het brillenproject is helaas voorlopig gestopt en gekeken zal worden of er een nieuwe opticien bereid wordt gevonden om dit project voort te zetten.


2. verbetering van de communicatie tussen de verantwoordelijken in Sri Lanka en ons bestuur. D.w.z. dat wij iedere maand informatie willen ontvangen van het Senior Home, zowel op financieel gebied als ten aanzien van de bezettingsgraad en de ondernomen activiteiten voor bewoners en richting zelfsupport.


3. Met de verantwoordelijken in Sri Lanka afspraken maken met betrekking tot de afbouw van het project vanaf nu tot 2020. Daarbij ook aangeven dat onze kwartaal bijdrage evenredig wordt afgestemd op het aantal bewoners, waarbij op dit moment de maximale bijdrage van € 2830,00 geldt bij een gemiddeld bewonersaantal van 36. Het bedrag van € 2830,00 zal tot 2020 worden afgebouwd naar nul.


4. voor 2016 is het fiscale adoptieplan één van de speerpunten. D.w.z. dat wij mensen zoeken die één van de ouderen van het Senior Home financieel willen adopteren door periodiek (minimaal 5 jaar) een bedrag over te boeken. Dat kan individueel, maar dat kan ook als gezin, familie, collega’s, club, et cetera met elkaar. Wij vragen € 1,00 per dag. Voor dat bedrag ontvangt betrokkene dagelijkse verzorging in het Senior Home. Voor een heel jaar dus € 365,00.


5. het pand is in 2009 schuldenvrij opgeleverd. Het eerste onderhoud dient zich aan. Dit jaar wordt een onderhoudsplan opgesteld zodat inzicht in de toekomstige kosten en de daarvoor noodzakelijke reserveringen wordt verkregen.


6. voorbereidingen treffen om voor het hele project over te schakelen op zonne-energie en op termijn de daarvoor benodigde zonnepanelen aan te schaffen.


7. daarnaast is het van belang in 2016 op de zakelijke markt nieuwe sponsoren te vinden. Hieraan zal dit jaar extra aandacht worden besteed.


8. Het voor de 5e maal houden van de eigen Goede Doelen/Fairtrade/Streekmarkt.


9. Het inzichtelijk krijgen van de fondswerving die vanuit Sri Lanka zelf voor het project wordt geregeld.


10. De ontwikkeling van Rob’s Educational Garden blijven volgen en inzichtelijk krijgen welke opbrengsten er nu reeds worden gemaakt.

Onze missie is het Senehasa Senior Home te Baddegama in de loop van de tijd uit laten groeien tot een zelfvoor-zienend centrum voor (ouderen)zorg.

We zoeken vrijwilligers

die het organiseren van fondswervende activiteiten willen ondersteunen.

 

Heeft u interesse?

Laat het ons weten!

Als u de activiteiten van de stichting Senehasa wilt ondersteunen, weet dan dat uw bijdrage zeer welkom is.

Uw bijdrage gaat linea recta naar het project.